Red Section Separator

पती-पत्नीतील विसंवाद

Cream Section Separator

नातेसंबंधात जोडलेले राहणे कठीण होणे

विश्वासघात

विश्वास गमावणे

आर्थिक समस्या

आर्थिक उद्दिष्टांबद्दल सारखे विचार करत नसल्यास

आपुलकी आणि जवळीक नसणे

जेव्हा जोडपे एकमेकांना प्राधान्य देणे थांबवतात

घरगुती हिंसा