Red Section Separator

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल CRETA – E किंमत – रु 1043999

Cream Section Separator

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल CRETA – EX किंमत – 1137599 रुपये

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल CRETA – S किंमत – रु 1260599

1.5 l MPi पेट्रोल 6 स्पीड iMT Creta-S iMT किंमत – रु 1283599

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल Creta-S+ नाइट किंमत – 1351199 रुपये

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल Creta-S+ Knight DT किंमत – 1351199 रुपये

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल CRETA – SX एक्झिक्युटिव्ह ट्रिम(P) किंमत – रु 1359300

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड मॅन्युअल CRETA – SX किंमत – रु 1438100

1.4 l Kappa Turbo GDi पेट्रोल 7-स्पीड DCT Creta S+ DT किंमत – रु 1557599

1.4 l Kappa Turbo GDi पेट्रोल 7-स्पीड DCT Creta S+ किंमत – रु 1557599

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड IVT CRETA – SX IVT किंमत – रु 1586099

1.5 l MPi पेट्रोल 6-स्पीड IVT CRETA – SX(O) IVT किंमत – रु 1707100