7th Pay Commission : राज्य शासनातील (State Government) तमाम राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवानिमित्त एक मोठी भेट राज्य शासनाकडून दिली गेली आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यात मिळणारे वेतन हे राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवाच्या अगोदर देण्यात यावे या संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय (Government Resolution) नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

आज 24 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाकडून राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्यातील वेतन/निवृत्तीवेतन गणेशोत्सवाच्या पूर्वी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे यासाठी शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला आहे.

निश्चितच पगाराबाबत (Payment) राज्य शासनाने घेतलेला हा मोठा निर्णय राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण राज्य शासनाचा हा महत्त्वाचा निर्णय जाणून घेऊया. राष्ट्र राज्य वित्त विभागाकडून 24 ऑगस्ट 2022 रोजी पगाराबाबत जारी करण्यात आलेला महत्त्वाचा शासन निर्णय पुढील प्रमाणे.

शासन निर्णय जसाचा तसा

शासन परिपत्रक :

१) गणेशोत्सवाची सुरुवात यावर्षी दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ पासून होत आहे. राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक यांना गणेशोत्सव सण साजरा करताना आर्थिक अडचणींचा • सामना करावा लागू नये याउद्देशाने माहे ऑगस्ट, २०२२ चे माहे सप्टेंबर, २०२२ मध्ये देय होणारे वेतन / निवृत्तीवेतन गणेशोत्सव सणापूर्वी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

२. उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ मधील परिच्छेद १(८) मधील तरतूद शिथील करुन असे कळविण्यात येते की, माहे ऑगस्ट, २०२२ या महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे प्रदान दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ रोजी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३. यादृष्टीने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम ७१ च्या तरतुदी तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ च्या खंड १ मधील नियम क्र. ३२८ मधील तरतुदी शिथिल करण्यात येत आहेत.

४. वेतन देयकाचे प्रदान विहित कालावधीत होण्यासाठी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेतन देयके त्वरीत कोषागारात सादर करावीत.

५. सदर तरतूदी जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषि विद्यापीठे / कृषि विद्यापीठे व त्यांच्या संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांचे अधिकारी/कर्मचारी, तसेच निवृतीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांना देखील लागू होतील.

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच राज्यातील सर्व कोषागारे व उपकोषागारे यांना आवश्यक त्या सूचना तात्काळ निर्गमित कराव्यात.